Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?

Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?
20:57 1 Oktyabr 2016
153 Ölkə
Ölkə mətbuatı
A- A+

Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq bərkdən oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik" (əl-İsra, 82) "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır" (Fussilət, 44)
Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Bu hallara dözərək ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:
əuzu billəhi minəş-şeytani rəcim
bismilləhir-rəhmanir-rəhim
əl Həmdu liləhi rabbi-l-aləmin,
ər Rahməni-r-rahim,
Məliki yəvmi-d-din,
İyyəkə nə'budu va iyyəkə nəstəin,
İhdinə-s-sirata-l-mustəqim,
Sirata-l-ləzinə ənamtə aleyhim, ğayri-l-məğdubi aleyhim, valə-d-dallin (əl Fatihə, 1-6).
Əlif, Ləm, Mim.
Zəlikə-l-Kitəbu lə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minunə bi-l-ğaybi va yuqimunə-s-salətə va mimmə razəqnəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qablikə va bil əxirati hum yuqinun. (əl-Bəqərə, 1-4)
Vattəbəu mə tətluş-şəyəətiynu alə mulki Suleymən. Va mə kəfəra Suleymənu va ləəkinnəş-şəyəətiynə kəfəru, yuallimuunən-nəəsəs-sihra va mə unzilə aləl-mələkeyni bibəəbilə həərutə va məərut. Va mə yualliməəni min əhədin həttə yəquulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur. Fəyətəalləmuunə minhumə mə yufərriquunə bihi beynəl-məri va zəvcih. Va mə hum bidaar-rinə bihi min əhədin illə biiznilləh. Va yətəalləmuunə mə yədurruhum va lə yənfəuhum. Valəqad alimu ləməniştəraahu mə ləhu fil-Əəxirati min xaləq. Va ləbi-sə mə şəravbihi ənfusəhum. Ləuv kəənu yəaləmun. (əl-Bəqərə, 102)
Va iləhukum iləhuv-vahid, lə iləhə illə huva-r-Rahmənu-r-Rahim.
İnnə fi xalqi-s-səməvati va-l-ardi va-x-tiləfi-l-leyli va-n-nəhəri, va-l-fulki-l-ləti təcri fil bəhri bimə yənfəu-n-nəsə, vamə ənzələllahu minə-s-səməəi mim-məəin fəəhyə bihi-l-ərda bə'də movtihə va bəssə fihə min kulli dəəbbətiv-va-s-səhəbi-l-musəxxari beynə-s-səməəi va-l-ardi ləəyətil-liqovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).
Allahu lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun valə nəum. Ləhu mə fis-səməvati vamə fil-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Yə'ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasi'ə kursiyyuhus-səməvati val-ard. Valə yəuduhu hifzuhumə va huvəl-Aliyyul-Azim (əl Bəqərə, 255)
Əmənə-r-rasulu bimə unzilə ileyhi mir-rabbihi va-l-mu'minun, Kullun əmənə billəhi va mələikətihi va kutubihi va rusulih, lə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va qalu səmi'nə va əta'nə, ğufranəkə va ileykə-l-masir.
Lə yukəllifu-l-lahu nəfsən illə vusahə, ləhə mə kəsəbət va aleyhə mə-k-təsəbət, rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə av əxta'nə, rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə, rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bih, va'fu annə va-ğ-fir lənə, va-r-həmnə, əntə movlənə, fə-n-surnə alə-l-qavmi-l-kəfirin. (əl Bəqərə, 285-286)
Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huva va-l-mələəikətu va ulu-l-ilmi qaaiməm bil-qıst. Lə iləhə illə huva-l-azizu-l-həkiim (Ali İmran, 18).
İnnə rabbəkumullahu-l-ləzi xaləqa-s-səməvati va-l-ərda fi sittəti əyyəmin summə-s-təva alə-l-arş, yuğşi-l-leylə-n-nəhəra yətlubuhu həsisəv-va-ş-şəmsə va-l-qaməra va-n-nucumə musəxxaratim biəmrih, ələ ləhu-l-xalqu va-l-əmr, təbərakəllahu rabbu-l-aləmiin (əl-Əraf, 54)
Va-s-saafəti saffə.
Fə-z-zəcirati zəcra.
Fə-t-təliyəti zikra.
İnnə iləhəkum ləvahid.
Rabbu-s-səməvati va-l-ardi vamə beynəhumə va rabbu-l-məşəəriq.
İnnə zeyyən-s-səməə-d-dunyə bizinətini-l-kəvakib.
Va hifzam-min kulli şeytanim-məərid.
Lə yəssəmməuunə ilə-l-mələi-l-a'lə va yuqzəfuunə min kulli cəənib.
Duhurav-va ləhum azəbuv-vasib.
İllə mən xatifə-l-xatfətə fə ətbəəhu şihəəbun səəqib. (əs-Saffat, 1-10)
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, alimu-l-ğaybi va-ş-şəhədəh, huva-r-rahmənu-r-rahim.
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, əl-Məliku-l-Quddusu-s-Sələmu-l-Mu'minu-l-Muheyminu-l-Azizu-l-Cəbbəru-l-Mutəkəbbir, Subhənəllahi ammə yuşrikuun.
Huvallahu-l-Xaliqu-l-Bəriu-l-Musavvir, ləhu-l-əsməəu-l-husnə, yusəbbihu ləhu mə fi-s-səməvati va-l-ard, va huva-l-azizu-l-həkiim. (əl-Həşr, 22-24).
Qul uhiyə ileyyə ənnəhu-s-təməa nəfərum-minə-l-cinni fəqalu innə səmi'nə Qur'ənən acəbə.
Yəhdi ilə-r-ruşdi fə əmənnə bih, valən-nuşrikə birabbinə əhədə.
Va ənnəhu təalə cəddu rabbinə mə-t-təxazə sahibətov-valə valədə. (əl-Cinn, 1-3)
Qul huvəllahu əhəd, Allahu-s-saməd, Ləm yəlid və ləm yuləd, Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. (əl-İxlas, 1-4)
Qul əuzu bi rabbi-l-fələq, Min şərri mə xaləq, Və min şərri ğasiqin izə vaqab, Və min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, Və min şərri həsidin izə həsəd. (əl-Fələq, 1-5).
Qul əuzu bi rabbi-n-nəs, Məliki-n-nəs, İləhi-n-nəs, Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəs. (ən-Nəs, 1-6).
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir:
"Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləh" və yeddi dəfə "Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru" de - (Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram)". (Muslim, 4082).
yeddi dəfə: "Əs'əlulla­həl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyə­kə - (Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!) (ət-Tirmizi, 2083).
Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi ərqikə - (Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!) (Muslim, 5829).
"Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə şifəən lə yuğadiru səqamən - (Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!) (əl-Buxari, 5675).
"Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin - (Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!) (Muslim, 4055).
Milli.Az

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün

Hollandiya millisinin yeni baş məşqçisi və köməkçisi məlumdur

27 Aprel 2017 13:22

İnsan ana bətnində belə əmələ gəlir

27 Aprel 2017 13:19

Türk gözəli ilə məşhur aktyorun intim görüntüləri yayıldı – FOTOLAR

27 Aprel 2017 13:18

Metropoliten yenə işçi axtarır

27 Aprel 2017 13:17

Rusiyadan alınan silahlar Ordumuzun güclənməsinə böyük töhfədir"

27 Aprel 2017 13:17

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

27 Aprel 2017 13:17

Çağatay Ulusoyun yeni layihəsi bəllidir

27 Aprel 2017 13:17

650 qəzalı məktəb şagirdlərinə şad xəbər: modul məktəblər - MEDİATUR

27 Aprel 2017 13:14

Oğurluq edən ağdaşlı əsgəri ov tüfəngi ilə öldürdülər

27 Aprel 2017 13:14

Sən demə, işdə yuxulamağın ƏSL SƏBƏBİ BU İMİŞ

27 Aprel 2017 13:13

Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının qarşıdurma xəttində monitorinq keçirilib

27 Aprel 2017 13:12

La Liqanı tərk edən ilk klub müəyyənləşdi

27 Aprel 2017 13:12

Bakıda qohumunun evindən oğurluq edən qadın tutulub

27 Aprel 2017 13:12

Kirayə pulunu verə bilməyən tələbə qız qatarda yaşayır

27 Aprel 2017 13:10

Gənc qız ölən dayısının evini yardı - BAKIDA - FOTO

27 Aprel 2017 13:09

İŞİD və "Taliban" yenə Əfqanıstanı qan gölünə döndərdi

27 Aprel 2017 13:08

General Elçin Quliyevin məhkəməsi başladı

27 Aprel 2017 13:04

İngilis deputat erməniləri BİABIR ETDİ: “ Edvard Nalbandyanın arvadı ilə...”

27 Aprel 2017 13:03

Fransada ekstremizmdə şübhəli bilinən şəxs polisə atəş açıb, 2 nəfər yaralanıb

27 Aprel 2017 13:02

Almaniya kansleri Türkiyəni hədələdi

27 Aprel 2017 12:59

Merkeldən Türkiyə bəyanatı - TARİX AÇIQLANDI

27 Aprel 2017 12:58

Lerik sakinləri nazirdən ikinci “Uzunömürlülər festivalı”nın keçirilməsini istəyiblər

27 Aprel 2017 12:57

Babel qadınla yaxalandı - FOTO

27 Aprel 2017 12:57

Keçmiş MTN-in daha bir generalının məhkəməsi başlayıb

27 Aprel 2017 12:57

Azərbaycanlı bu qızların görüntülərini hamı izləyir

27 Aprel 2017 12:55

Azərbaycanda sulu qəlyan qadağan olunur

27 Aprel 2017 12:53

Komitə sədri: "Azərbaycan açıq hökumət prinsipinin təşviqinə töhfəsini verib"

27 Aprel 2017 12:52

İdman telekanalı 100 işçisini qovdu

27 Aprel 2017 12:52

Deputat: "Siqaret çəkmək üçün çölə çıxmaq olmaz?"

27 Aprel 2017 12:52

Bahar Muradova: “Məktəblərə yaxın obyektlərdə qəlyan çəkilməsi qadağan edilməlidir”

27 Aprel 2017 12:52

Sulu qəlyandan istifadə qadağan edilir - AZƏRBAYCANDA

27 Aprel 2017 12:49

73 yaşında idmana başlayacaq - FOTOLAR

27 Aprel 2017 12:48

Siqaret çəkmədən zəhərlənən insanlarımız - STATİSTİKA AÇIQLANDI

27 Aprel 2017 12:47

Bakı-Tbilsi-Qars dəmir yolu Azərbaycan üzərindən yük tranzitini xeyli artıracaq

27 Aprel 2017 12:47

İmişlidə yol qəzası: 4 yaralı - SİYAHI - FOTO

27 Aprel 2017 12:47

Sabahın HAVAsı

27 Aprel 2017 12:47

Azərbaycanda bəzi saytların bloklanması bağlı məhkəmə təxirə düşdü

27 Aprel 2017 12:44

İsrail Suriyanı bombaladı

27 Aprel 2017 12:44

56 yaşlı abituriyent imtahan verəcək

27 Aprel 2017 12:43

Fazil Məmmədov keçmiş idarə rəisini özünə müşavir təyin edib

27 Aprel 2017 12:42

Zabit Səmədovun növbəti rəqibinin adı açıqlanıb

27 Aprel 2017 12:42

"Terminator"un oğlu anasının yanına döndü - FOTO

27 Aprel 2017 12:42

Novxanıda bağın həyətindən xeyli silah-sursat tapıldı

27 Aprel 2017 12:39

Sabah 25 dərəcə isti olacaq

27 Aprel 2017 12:38

Hərbi ekspert: “Rusiyadan alınan hücum silahları Azərbaycan ordusunu daha da gücləndirir”

27 Aprel 2017 12:37

“Dəmirbank”dan “Az-Granata”ya transfer olub

27 Aprel 2017 12:37

Moldovanın Nəqliyyat və Yol İnfrastrukturu Nazirliyində axtarış aparılır

27 Aprel 2017 12:37

Ulduz şahmatçılar Şəmkirdə seans keçirdi - FOTO

27 Aprel 2017 12:37

Dünyada çərçivəsiz displeylə təchiz edilmiş ilk təhlükəsiz smartfon təqdim edilib

27 Aprel 2017 12:35

Quran kursunda uşağı döyüb öldürdülər - DƏHŞƏT

27 Aprel 2017 12:34