Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?

Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?
20:57 1 Oktyabr 2016
153 Ölkə
Ölkə mətbuatı
A- A+

Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq bərkdən oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik" (əl-İsra, 82) "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır" (Fussilət, 44)
Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Bu hallara dözərək ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:
əuzu billəhi minəş-şeytani rəcim
bismilləhir-rəhmanir-rəhim
əl Həmdu liləhi rabbi-l-aləmin,
ər Rahməni-r-rahim,
Məliki yəvmi-d-din,
İyyəkə nə'budu va iyyəkə nəstəin,
İhdinə-s-sirata-l-mustəqim,
Sirata-l-ləzinə ənamtə aleyhim, ğayri-l-məğdubi aleyhim, valə-d-dallin (əl Fatihə, 1-6).
Əlif, Ləm, Mim.
Zəlikə-l-Kitəbu lə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minunə bi-l-ğaybi va yuqimunə-s-salətə va mimmə razəqnəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qablikə va bil əxirati hum yuqinun. (əl-Bəqərə, 1-4)
Vattəbəu mə tətluş-şəyəətiynu alə mulki Suleymən. Va mə kəfəra Suleymənu va ləəkinnəş-şəyəətiynə kəfəru, yuallimuunən-nəəsəs-sihra va mə unzilə aləl-mələkeyni bibəəbilə həərutə va məərut. Va mə yualliməəni min əhədin həttə yəquulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur. Fəyətəalləmuunə minhumə mə yufərriquunə bihi beynəl-məri va zəvcih. Va mə hum bidaar-rinə bihi min əhədin illə biiznilləh. Va yətəalləmuunə mə yədurruhum va lə yənfəuhum. Valəqad alimu ləməniştəraahu mə ləhu fil-Əəxirati min xaləq. Va ləbi-sə mə şəravbihi ənfusəhum. Ləuv kəənu yəaləmun. (əl-Bəqərə, 102)
Va iləhukum iləhuv-vahid, lə iləhə illə huva-r-Rahmənu-r-Rahim.
İnnə fi xalqi-s-səməvati va-l-ardi va-x-tiləfi-l-leyli va-n-nəhəri, va-l-fulki-l-ləti təcri fil bəhri bimə yənfəu-n-nəsə, vamə ənzələllahu minə-s-səməəi mim-məəin fəəhyə bihi-l-ərda bə'də movtihə va bəssə fihə min kulli dəəbbətiv-va-s-səhəbi-l-musəxxari beynə-s-səməəi va-l-ardi ləəyətil-liqovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).
Allahu lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun valə nəum. Ləhu mə fis-səməvati vamə fil-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Yə'ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasi'ə kursiyyuhus-səməvati val-ard. Valə yəuduhu hifzuhumə va huvəl-Aliyyul-Azim (əl Bəqərə, 255)
Əmənə-r-rasulu bimə unzilə ileyhi mir-rabbihi va-l-mu'minun, Kullun əmənə billəhi va mələikətihi va kutubihi va rusulih, lə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va qalu səmi'nə va əta'nə, ğufranəkə va ileykə-l-masir.
Lə yukəllifu-l-lahu nəfsən illə vusahə, ləhə mə kəsəbət va aleyhə mə-k-təsəbət, rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə av əxta'nə, rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə, rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bih, va'fu annə va-ğ-fir lənə, va-r-həmnə, əntə movlənə, fə-n-surnə alə-l-qavmi-l-kəfirin. (əl Bəqərə, 285-286)
Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huva va-l-mələəikətu va ulu-l-ilmi qaaiməm bil-qıst. Lə iləhə illə huva-l-azizu-l-həkiim (Ali İmran, 18).
İnnə rabbəkumullahu-l-ləzi xaləqa-s-səməvati va-l-ərda fi sittəti əyyəmin summə-s-təva alə-l-arş, yuğşi-l-leylə-n-nəhəra yətlubuhu həsisəv-va-ş-şəmsə va-l-qaməra va-n-nucumə musəxxaratim biəmrih, ələ ləhu-l-xalqu va-l-əmr, təbərakəllahu rabbu-l-aləmiin (əl-Əraf, 54)
Va-s-saafəti saffə.
Fə-z-zəcirati zəcra.
Fə-t-təliyəti zikra.
İnnə iləhəkum ləvahid.
Rabbu-s-səməvati va-l-ardi vamə beynəhumə va rabbu-l-məşəəriq.
İnnə zeyyən-s-səməə-d-dunyə bizinətini-l-kəvakib.
Va hifzam-min kulli şeytanim-məərid.
Lə yəssəmməuunə ilə-l-mələi-l-a'lə va yuqzəfuunə min kulli cəənib.
Duhurav-va ləhum azəbuv-vasib.
İllə mən xatifə-l-xatfətə fə ətbəəhu şihəəbun səəqib. (əs-Saffat, 1-10)
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, alimu-l-ğaybi va-ş-şəhədəh, huva-r-rahmənu-r-rahim.
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, əl-Məliku-l-Quddusu-s-Sələmu-l-Mu'minu-l-Muheyminu-l-Azizu-l-Cəbbəru-l-Mutəkəbbir, Subhənəllahi ammə yuşrikuun.
Huvallahu-l-Xaliqu-l-Bəriu-l-Musavvir, ləhu-l-əsməəu-l-husnə, yusəbbihu ləhu mə fi-s-səməvati va-l-ard, va huva-l-azizu-l-həkiim. (əl-Həşr, 22-24).
Qul uhiyə ileyyə ənnəhu-s-təməa nəfərum-minə-l-cinni fəqalu innə səmi'nə Qur'ənən acəbə.
Yəhdi ilə-r-ruşdi fə əmənnə bih, valən-nuşrikə birabbinə əhədə.
Va ənnəhu təalə cəddu rabbinə mə-t-təxazə sahibətov-valə valədə. (əl-Cinn, 1-3)
Qul huvəllahu əhəd, Allahu-s-saməd, Ləm yəlid və ləm yuləd, Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. (əl-İxlas, 1-4)
Qul əuzu bi rabbi-l-fələq, Min şərri mə xaləq, Və min şərri ğasiqin izə vaqab, Və min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, Və min şərri həsidin izə həsəd. (əl-Fələq, 1-5).
Qul əuzu bi rabbi-n-nəs, Məliki-n-nəs, İləhi-n-nəs, Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəs. (ən-Nəs, 1-6).
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir:
"Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləh" və yeddi dəfə "Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru" de - (Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram)". (Muslim, 4082).
yeddi dəfə: "Əs'əlulla­həl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyə­kə - (Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!) (ət-Tirmizi, 2083).
Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi ərqikə - (Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!) (Muslim, 5829).
"Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə şifəən lə yuğadiru səqamən - (Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!) (əl-Buxari, 5675).
"Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin - (Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!) (Muslim, 4055).
Milli.Az

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Çəhrayı ananas SATIŞDA - FOTO

27 May 2017 08:38

ABŞ-da partlayış: 1 ölü

27 May 2017 08:37

Rəqəmsal məzar daşı - Dünyada bir ilk!

27 May 2017 08:37

Berlində maşın metroya girdi: 6 yaralı - FOTO

27 May 2017 08:32

Dronun qoruduğu ilk avtomobil göstərildi - VİDEO

27 May 2017 08:32

Ağcabədidə "Daewoo" yanıb

27 May 2017 08:27

“Facebook” öz “YouTube”unu yaradır

27 May 2017 08:27

Slovakiyadan Türkiyəyə dəstək

27 May 2017 08:23

Tovuzda imtahandan kəsilən qız intihara cəhd etdi

27 May 2017 08:22

3 yeni Sony smartfonu nümayiş olunacaq

27 May 2017 08:22

Meksikada başı kəsilmiş beş meyit tapılıb

27 May 2017 08:17

Yeni Huawei planşetləri təqdim ediləcək

27 May 2017 08:17

Bakıda gənc oğlan ülgüclə boğazını kəsib

27 May 2017 08:17

Google nəhəng sensorlu displey hazırlayıb - VİDEO

27 May 2017 08:12

Suriya İsrailin UPA-sını vurdu

27 May 2017 08:12

Robot bazarı 5 dəfə böyüyəcək

27 May 2017 08:12

Orqan ticarətinin mərkəzi olan İsrail - "Uşaqların bədənlərini yarıb..." - FOTO/VİDEO

27 May 2017 08:08

Microsoft yeni “bulud” sistemi yaradır

27 May 2017 08:05

Misir qırıcıları terrorçulrı vurdu

27 May 2017 08:05

Zbiqnev Bjezinski 89 yaşında vəfat edib

27 May 2017 07:55

WannaCry-ın versiyalarının sayı 400 minə yaxınlaşır

27 May 2017 07:52

Yeni Surface Pro təqdim olundu - VİDEO

27 May 2017 07:47

Ən sürətli sensorlu qələm istehsal olunub

27 May 2017 07:37

Bakıxanovda maşın səkiyə çırpılıb, 3 nəfər xəsarət alıb

27 May 2017 07:37

Mariya Zaxarova: “Bakı məni heyran etdi” - FOTO

27 May 2017 07:32

Zbiqnev Bjezinski dünyasını dəyişib

27 May 2017 07:27

Təhlükəsiz LG X Venture smartfonu təqdim olundu

27 May 2017 07:27

Azərbaycanda baş verən 5 ən güclü zəlzələnin görüntüləri - VİDEO

27 May 2017 07:23

Cocuq Mərcanlıda 1 074 qəlpə tapılıb (FOTO)

27 May 2017 07:15

Samsung Galaxy Note 8-in fotoları yayıldı

27 May 2017 07:12

Ronaldu vergidən yayındığına görə 6 milyon avro təzminat ödəyib

27 May 2017 06:57

Suriya HHQ İsrailin pilotsuz uçucu aparatını vurub

27 May 2017 06:55

Gədəbəydə qayın yeznəni baltaladı

27 May 2017 06:38

Qaradağda ədəd tank əleyhinə tüstü minası tapılıb (FOTO)

27 May 2017 06:36

Azərbaycanın Respublika və Silahlı Qüvvələr günləri Londonda təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

27 May 2017 06:12

Bakının gecə klubunda kütləvi dava zamanı ərəb turist döyülüb

27 May 2017 06:02

Ağcabədidə avtomobil yandı

27 May 2017 05:53

Kriştianu Ronaldu 2017-cu ildə ən yüksək gəlir qazanan futbolçu olub

27 May 2017 05:22

ABŞ-da tibb bacısı 60 uşağın qətlində şübhəli bilinir

27 May 2017 05:12

Cinsi həyata təsir edən XƏSTƏLİKLƏR

27 May 2017 04:48

ABŞ-da partlayış nəticəsində 1 nəfər ölüb

27 May 2017 04:22

Liviyada silahlılar Qəddafiyə bağlı məmurların saxlandığı türməni ələ keçirib

27 May 2017 04:02

Dünyanın ən çox qazanan futbolçularının SİYAHISI

27 May 2017 03:48

Almaniyada maşın metro stansiyasına girib:

27 May 2017 03:34

G7 ölkələrinin liderləri terrorizmlə mübarizəyə dair bəyannamə imzalayıblar

27 May 2017 03:32

Ağcabədidə "Daewoo" yanıb

27 May 2017 03:22

Parisdə terror həyəcanı

27 May 2017 02:48

Mariya Zaxarova: “Bakı məni heyran etdi”

27 May 2017 02:42

Qriqori Karasin: “Azərbaycan və Rusiya prezidentləri iyunun 8-9-da Astanada görüşəcəklər"

27 May 2017 02:37

Meksikada başı kəsilmiş beş meyit tapılıb

27 May 2017 02:29