Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?

Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?
20:57 1 Oktyabr 2016
153 Ölkə
Ölkə mətbuatı
A- A+

Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq bərkdən oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik" (əl-İsra, 82) "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır" (Fussilət, 44)
Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Bu hallara dözərək ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:
əuzu billəhi minəş-şeytani rəcim
bismilləhir-rəhmanir-rəhim
əl Həmdu liləhi rabbi-l-aləmin,
ər Rahməni-r-rahim,
Məliki yəvmi-d-din,
İyyəkə nə'budu va iyyəkə nəstəin,
İhdinə-s-sirata-l-mustəqim,
Sirata-l-ləzinə ənamtə aleyhim, ğayri-l-məğdubi aleyhim, valə-d-dallin (əl Fatihə, 1-6).
Əlif, Ləm, Mim.
Zəlikə-l-Kitəbu lə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minunə bi-l-ğaybi va yuqimunə-s-salətə va mimmə razəqnəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qablikə va bil əxirati hum yuqinun. (əl-Bəqərə, 1-4)
Vattəbəu mə tətluş-şəyəətiynu alə mulki Suleymən. Va mə kəfəra Suleymənu va ləəkinnəş-şəyəətiynə kəfəru, yuallimuunən-nəəsəs-sihra va mə unzilə aləl-mələkeyni bibəəbilə həərutə va məərut. Va mə yualliməəni min əhədin həttə yəquulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur. Fəyətəalləmuunə minhumə mə yufərriquunə bihi beynəl-məri va zəvcih. Va mə hum bidaar-rinə bihi min əhədin illə biiznilləh. Va yətəalləmuunə mə yədurruhum va lə yənfəuhum. Valəqad alimu ləməniştəraahu mə ləhu fil-Əəxirati min xaləq. Va ləbi-sə mə şəravbihi ənfusəhum. Ləuv kəənu yəaləmun. (əl-Bəqərə, 102)
Va iləhukum iləhuv-vahid, lə iləhə illə huva-r-Rahmənu-r-Rahim.
İnnə fi xalqi-s-səməvati va-l-ardi va-x-tiləfi-l-leyli va-n-nəhəri, va-l-fulki-l-ləti təcri fil bəhri bimə yənfəu-n-nəsə, vamə ənzələllahu minə-s-səməəi mim-məəin fəəhyə bihi-l-ərda bə'də movtihə va bəssə fihə min kulli dəəbbətiv-va-s-səhəbi-l-musəxxari beynə-s-səməəi va-l-ardi ləəyətil-liqovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).
Allahu lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun valə nəum. Ləhu mə fis-səməvati vamə fil-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Yə'ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasi'ə kursiyyuhus-səməvati val-ard. Valə yəuduhu hifzuhumə va huvəl-Aliyyul-Azim (əl Bəqərə, 255)
Əmənə-r-rasulu bimə unzilə ileyhi mir-rabbihi va-l-mu'minun, Kullun əmənə billəhi va mələikətihi va kutubihi va rusulih, lə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va qalu səmi'nə va əta'nə, ğufranəkə va ileykə-l-masir.
Lə yukəllifu-l-lahu nəfsən illə vusahə, ləhə mə kəsəbət va aleyhə mə-k-təsəbət, rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə av əxta'nə, rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə, rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bih, va'fu annə va-ğ-fir lənə, va-r-həmnə, əntə movlənə, fə-n-surnə alə-l-qavmi-l-kəfirin. (əl Bəqərə, 285-286)
Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huva va-l-mələəikətu va ulu-l-ilmi qaaiməm bil-qıst. Lə iləhə illə huva-l-azizu-l-həkiim (Ali İmran, 18).
İnnə rabbəkumullahu-l-ləzi xaləqa-s-səməvati va-l-ərda fi sittəti əyyəmin summə-s-təva alə-l-arş, yuğşi-l-leylə-n-nəhəra yətlubuhu həsisəv-va-ş-şəmsə va-l-qaməra va-n-nucumə musəxxaratim biəmrih, ələ ləhu-l-xalqu va-l-əmr, təbərakəllahu rabbu-l-aləmiin (əl-Əraf, 54)
Va-s-saafəti saffə.
Fə-z-zəcirati zəcra.
Fə-t-təliyəti zikra.
İnnə iləhəkum ləvahid.
Rabbu-s-səməvati va-l-ardi vamə beynəhumə va rabbu-l-məşəəriq.
İnnə zeyyən-s-səməə-d-dunyə bizinətini-l-kəvakib.
Va hifzam-min kulli şeytanim-məərid.
Lə yəssəmməuunə ilə-l-mələi-l-a'lə va yuqzəfuunə min kulli cəənib.
Duhurav-va ləhum azəbuv-vasib.
İllə mən xatifə-l-xatfətə fə ətbəəhu şihəəbun səəqib. (əs-Saffat, 1-10)
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, alimu-l-ğaybi va-ş-şəhədəh, huva-r-rahmənu-r-rahim.
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, əl-Məliku-l-Quddusu-s-Sələmu-l-Mu'minu-l-Muheyminu-l-Azizu-l-Cəbbəru-l-Mutəkəbbir, Subhənəllahi ammə yuşrikuun.
Huvallahu-l-Xaliqu-l-Bəriu-l-Musavvir, ləhu-l-əsməəu-l-husnə, yusəbbihu ləhu mə fi-s-səməvati va-l-ard, va huva-l-azizu-l-həkiim. (əl-Həşr, 22-24).
Qul uhiyə ileyyə ənnəhu-s-təməa nəfərum-minə-l-cinni fəqalu innə səmi'nə Qur'ənən acəbə.
Yəhdi ilə-r-ruşdi fə əmənnə bih, valən-nuşrikə birabbinə əhədə.
Va ənnəhu təalə cəddu rabbinə mə-t-təxazə sahibətov-valə valədə. (əl-Cinn, 1-3)
Qul huvəllahu əhəd, Allahu-s-saməd, Ləm yəlid və ləm yuləd, Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. (əl-İxlas, 1-4)
Qul əuzu bi rabbi-l-fələq, Min şərri mə xaləq, Və min şərri ğasiqin izə vaqab, Və min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, Və min şərri həsidin izə həsəd. (əl-Fələq, 1-5).
Qul əuzu bi rabbi-n-nəs, Məliki-n-nəs, İləhi-n-nəs, Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəs. (ən-Nəs, 1-6).
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir:
"Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləh" və yeddi dəfə "Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru" de - (Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram)". (Muslim, 4082).
yeddi dəfə: "Əs'əlulla­həl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyə­kə - (Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!) (ət-Tirmizi, 2083).
Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi ərqikə - (Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!) (Muslim, 5829).
"Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə şifəən lə yuğadiru səqamən - (Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!) (əl-Buxari, 5675).
"Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin - (Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!) (Muslim, 4055).
Milli.Az

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Neqativ düşüncələri başımızdan necə atmalı?

25 İyul 2017 20:57

Səidə Sultan özündən çıxdı, hədələdi

25 İyul 2017 20:55

Tənhalıq nədir?

25 İyul 2017 20:52

Sağlam olmaq istəyən üçün Məsumlarımızın buyuruşları

25 İyul 2017 20:47

"Qarabağ" üçün tarixi gündür

25 İyul 2017 20:44

Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi Şirvan şəhərində Şirvanda konfrans keçirib

25 İyul 2017 20:42

Kələmin orqanizmə faydaları

25 İyul 2017 20:42

VİDEO: Benzinlə bağlı bu görüntüləri izləyin

25 İyul 2017 20:36

Kılıçdaroğlundan qalmaqallı açıqlama: “Uşaqlara təcavüz etmək sərbəstdir”

25 İyul 2017 20:33

Fəvvarələr Meydanında “Music Band” çəkildi - FOTO

25 İyul 2017 20:32

"Moody’s" Azərbaycan Beynəlxalq Bankının reytinqlərini yüksəldib

25 İyul 2017 20:32

ABŞ-ın bikini gözəlləri - FOTO

25 İyul 2017 20:32

Əkizlər haqqında

25 İyul 2017 20:30

67 yaşlı qadının gözlərindən 27 linza çıxarılıb

25 İyul 2017 20:27

Kişilər qadınlarda nəyə aşiq olur? Bürclərə görə XARAKTERİSTİKA

25 İyul 2017 20:27

Dünyanın ən bahalı maşın nömrəsi: BU MƏBLƏĞƏ İNANMAQ OLMUR

25 İyul 2017 20:27

Ermənistanda qubernatorun müşaviri itkin düşdü

25 İyul 2017 20:22

Çempionlar Liqasında III tur həyəcanı - YENİLƏNİR

25 İyul 2017 20:22

Ac qarına zeytun yağı içməyin faydası

25 İyul 2017 20:22

Mərakeş Krallığının səfiri Tərcümə Mərkəzində olub

25 İyul 2017 20:17

Eşqdən “əsən” qocanı daşqalaq etmək istəyən var?

25 İyul 2017 20:17

Günay İbrahimli belə yaxalandı

25 İyul 2017 20:16

Tovuzda gənc oğlan əmisini döydü

25 İyul 2017 20:13

Tovuzda QAZel aşdı, ana və övladı yaralandılar

25 İyul 2017 20:12

Avtomobil bazarında durğunluqdur - SƏBƏB

25 İyul 2017 20:12

İmam Əlinin həqiqi dostu belə olur

25 İyul 2017 20:12

Amerika gəmisi İranın hərbi gəmisinə atəş açıb

25 İyul 2017 20:09

Fransa meri siçovul yedi - VİDEO

25 İyul 2017 20:05

“Rabitə işi”ndə təqsirləndirilən şəxslər son söz deyib

25 İyul 2017 20:05

Özündən xəbərsiz fotolarını çəkdilər - FOTO

25 İyul 2017 20:05

"Toyota" 2022-ci ildə bir neçə dəqiqədə enerji yığan elektromobil istehsal edəcək

25 İyul 2017 20:02

Bu dondurmaların da istehsalı dayandırıldı

25 İyul 2017 19:57

Hipnoz nədir?

25 İyul 2017 19:57

Qabiliyyət nədir?

25 İyul 2017 19:52

Qənirə Paşayevaya Türkiyədə fəxri vətəndaşlıq verilib - FOTO

25 İyul 2017 19:52

Auditorlar Palatasında “dəyirmi masa” təşkil olunub

25 İyul 2017 19:52

ABŞ hərbi gəmisi İran gəmisinə atəş açdı

25 İyul 2017 19:50

Əl, ayaq və digər orqanlarda ŞİŞKİNLİYİN 8 TƏHLÜKƏLİ SƏBƏBİ - FOTO

25 İyul 2017 19:48

Tovuzda 50 yaşlı kişi qardaşı oğlu tərəfindən döyülüb

25 İyul 2017 19:47

Damar tıxanıqlığının qarşısını almaq üçün 3 təbii çarə

25 İyul 2017 19:47

“Neftçi” – “Şalke” matçı canlı yayımlanacaq

25 İyul 2017 19:44

Tovuzda avtomobil aşdı - Ana və övladı...

25 İyul 2017 19:33

Stres çarxının yeni rəqibi - Orbiter - VİDEO

25 İyul 2017 19:32

Bu restoranda ofisiant qızlar yarıçılpaq gəzir - FOTO

25 İyul 2017 19:32

İqtisadçılar Fed-dən sürpriz gözləmir

25 İyul 2017 19:32

Dünya Azərbaycanlıları Assambleyası

25 İyul 2017 19:29

Şəki Penitensiar müəssisəsinə narkotik maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

25 İyul 2017 19:27

310 milyard dollar sərvəti olan sənayeçi - FOTO

25 İyul 2017 19:27

İsti su içmək üçün 6 səbəb

25 İyul 2017 19:22

“Narkomaniyaya qarşı mübarizə”

25 İyul 2017 19:20