Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Hava, Məzənnə, Neftin qiyməti

27 milyon ma­nat büdcə vəsaitini dağıtdılar

27 milyon ma­nat büdcə vəsaitini dağıtdılar

AFFA-nın bir illik xərci: 19 milyon 592 min 502 manat (15 Mart 2017 11:27)
Neft Fondu 9 022,1 milyon manat xərcləyib (14 Fevral 2017 15:03)
Dövlət Neft Fondu ötən il üzrə gəlir və xərclərini açıqladı (14 Fevral 2017 11:57)

Tarix: 1 Noyabr 2016 17:05

Bu ilin 6 ayı ərzində 26,8 milyon ma­nat məbləğində büdcə və­saiti təyinatı üzrə istifadə olunmayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun "Təyinatdankənar istifadə: diaqnostikası və hüquqi problemlər" adlı məqaləsində deyilir.

Qeyd olunur ki, He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən 2014-2015-ci il­lər­də hə­ya­ta ke­çi­ril­miş nə­za­rət təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də mü­va­fiq ola­raq 18 milyon ma­nat və 49 milyon ma­nat məb­lə­ğin­də və­saitin Va­hid Büd­cə Təs­ni­fa­tı­nın iq­ti­sa­di və funk­sional təs­ni­fat ko­du­nun də­yiş­di­ril­mə­si ilə ic­ra edil­di­yi müəy­yən olun­ub. 2016-cı ilin al­tı ayı üz­rə isə bu məb­ləğ 26,8 mln. ma­nat təş­kil edib.

Bildirilir ki, He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı­nın nə­za­rət təd­bir­lə­ri­nin nə­ti­cə­lə­ri üz­rə mə­lu­mat­la­rın təh­li­li tə­yi­nat də­yi­şik­li­yi­nin da­ha çox ic­ra pro­se­sin­də rast gə­lin­mə­si ilə ya­na­şı, prob­le­min proq­noz­laş­dı­rıl­ma döv­rün­də də mövcud ol­du­ğu­nu gös­tə­rir:

"Ey­ni za­man­da, qeyd edək ki, və­sait­lə­rin ic­ra­sı za­ma­nı tə­yi­na­tın dəyiş­di­ril­mə­si bir çox hal­lar­da ye­nə də proq­noz­laş­dır­ma pro­se­si­nə əsas­lı ya­naş­ma­nın tət­biq edil­mə­mə­si ilə bağ­lı­dır. Be­lə ki, büd­cə sərəncamçıla­rı tə­rə­fin­dən proq­noz he­sab­la­ma­la­rı­nın tər­ti­bin­də xərc isti­qa­mət­lə­ri­nə tə­sir edən fak­tor­la­rın ötən il­lər üz­rə ic­ra sə­viy­yə­lə­ri­nin nə­zə­rə alın­ma­ma­sı nə­ti­cə­də xərc­lə­rin düz­gün proqnozlaşdırılmamasına, ic­ra pro­se­sin­də tə­yi­na­tın də­yiş­di­ril­mə­si­nə gə­ti­rib çı­xa­rır.

A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin 2003-cü il 2 iyun ta­rix­li 74 nöm­rə­li Qə­ra­rı ilə təs­diq edil­miş "Döv­lət büd­cə­si­nin Eh­ti­yat Fondunun və­saitin­dən is­ti­fa­də Qay­da­la­rı"na əsa­sən də Eh­ti­yat Fondun­dan və­sait al­mış təş­ki­lat­lar hə­min və­saitin öz tə­yi­na­tı üz­rə düzgün xərc­lən­mə­si­nə bi­la­va­si­tə mə­su­liy­yət da­şı­yır­lar. Həm­çi­nin göstə­ril­ib ki, fon­dun və­saiti tə­yi­na­tı üz­rə is­ti­fa­də edil­mə­li­dir və onun baş­qa məq­səd­lər üçün xərc­lən­mə­si­nə yol ve­ril­mir. Döv­lət bor­cal­ma­la­rı və döv­lət zə­ma­nə­ti ve­ril­miş öh­də­lik üz­rə cəlb olun­muş və­sait­dən təyina­tı üz­rə is­ti­fa­də­ni və on­la­rın vax­tın­da qay­ta­rıl­ma­sı­nı tə­min etməyən şəxs­lər Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın mü­va­fiq qanunvericiliyin­də nə­zər­də tu­tu­lan qay­da­da mə­su­liy­yət da­şı­yır­lar".

Milli.Az


Teqlər:  milyon manat büdcə vəsaitini dağıtdılarRƏYLƏR


Top xəbərlər