Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?

Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?
20:57 1 Oktyabr 2016
153 Ölkə
Ölkə mətbuatı
A- A+

Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq bərkdən oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik" (əl-İsra, 82) "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır" (Fussilət, 44)
Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Bu hallara dözərək ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:
əuzu billəhi minəş-şeytani rəcim
bismilləhir-rəhmanir-rəhim
əl Həmdu liləhi rabbi-l-aləmin,
ər Rahməni-r-rahim,
Məliki yəvmi-d-din,
İyyəkə nə'budu va iyyəkə nəstəin,
İhdinə-s-sirata-l-mustəqim,
Sirata-l-ləzinə ənamtə aleyhim, ğayri-l-məğdubi aleyhim, valə-d-dallin (əl Fatihə, 1-6).
Əlif, Ləm, Mim.
Zəlikə-l-Kitəbu lə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minunə bi-l-ğaybi va yuqimunə-s-salətə va mimmə razəqnəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qablikə va bil əxirati hum yuqinun. (əl-Bəqərə, 1-4)
Vattəbəu mə tətluş-şəyəətiynu alə mulki Suleymən. Va mə kəfəra Suleymənu va ləəkinnəş-şəyəətiynə kəfəru, yuallimuunən-nəəsəs-sihra va mə unzilə aləl-mələkeyni bibəəbilə həərutə va məərut. Va mə yualliməəni min əhədin həttə yəquulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur. Fəyətəalləmuunə minhumə mə yufərriquunə bihi beynəl-məri va zəvcih. Va mə hum bidaar-rinə bihi min əhədin illə biiznilləh. Va yətəalləmuunə mə yədurruhum va lə yənfəuhum. Valəqad alimu ləməniştəraahu mə ləhu fil-Əəxirati min xaləq. Va ləbi-sə mə şəravbihi ənfusəhum. Ləuv kəənu yəaləmun. (əl-Bəqərə, 102)
Va iləhukum iləhuv-vahid, lə iləhə illə huva-r-Rahmənu-r-Rahim.
İnnə fi xalqi-s-səməvati va-l-ardi va-x-tiləfi-l-leyli va-n-nəhəri, va-l-fulki-l-ləti təcri fil bəhri bimə yənfəu-n-nəsə, vamə ənzələllahu minə-s-səməəi mim-məəin fəəhyə bihi-l-ərda bə'də movtihə va bəssə fihə min kulli dəəbbətiv-va-s-səhəbi-l-musəxxari beynə-s-səməəi va-l-ardi ləəyətil-liqovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).
Allahu lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun valə nəum. Ləhu mə fis-səməvati vamə fil-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Yə'ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasi'ə kursiyyuhus-səməvati val-ard. Valə yəuduhu hifzuhumə va huvəl-Aliyyul-Azim (əl Bəqərə, 255)
Əmənə-r-rasulu bimə unzilə ileyhi mir-rabbihi va-l-mu'minun, Kullun əmənə billəhi va mələikətihi va kutubihi va rusulih, lə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va qalu səmi'nə va əta'nə, ğufranəkə va ileykə-l-masir.
Lə yukəllifu-l-lahu nəfsən illə vusahə, ləhə mə kəsəbət va aleyhə mə-k-təsəbət, rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə av əxta'nə, rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə, rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bih, va'fu annə va-ğ-fir lənə, va-r-həmnə, əntə movlənə, fə-n-surnə alə-l-qavmi-l-kəfirin. (əl Bəqərə, 285-286)
Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huva va-l-mələəikətu va ulu-l-ilmi qaaiməm bil-qıst. Lə iləhə illə huva-l-azizu-l-həkiim (Ali İmran, 18).
İnnə rabbəkumullahu-l-ləzi xaləqa-s-səməvati va-l-ərda fi sittəti əyyəmin summə-s-təva alə-l-arş, yuğşi-l-leylə-n-nəhəra yətlubuhu həsisəv-va-ş-şəmsə va-l-qaməra va-n-nucumə musəxxaratim biəmrih, ələ ləhu-l-xalqu va-l-əmr, təbərakəllahu rabbu-l-aləmiin (əl-Əraf, 54)
Va-s-saafəti saffə.
Fə-z-zəcirati zəcra.
Fə-t-təliyəti zikra.
İnnə iləhəkum ləvahid.
Rabbu-s-səməvati va-l-ardi vamə beynəhumə va rabbu-l-məşəəriq.
İnnə zeyyən-s-səməə-d-dunyə bizinətini-l-kəvakib.
Va hifzam-min kulli şeytanim-məərid.
Lə yəssəmməuunə ilə-l-mələi-l-a'lə va yuqzəfuunə min kulli cəənib.
Duhurav-va ləhum azəbuv-vasib.
İllə mən xatifə-l-xatfətə fə ətbəəhu şihəəbun səəqib. (əs-Saffat, 1-10)
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, alimu-l-ğaybi va-ş-şəhədəh, huva-r-rahmənu-r-rahim.
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, əl-Məliku-l-Quddusu-s-Sələmu-l-Mu'minu-l-Muheyminu-l-Azizu-l-Cəbbəru-l-Mutəkəbbir, Subhənəllahi ammə yuşrikuun.
Huvallahu-l-Xaliqu-l-Bəriu-l-Musavvir, ləhu-l-əsməəu-l-husnə, yusəbbihu ləhu mə fi-s-səməvati va-l-ard, va huva-l-azizu-l-həkiim. (əl-Həşr, 22-24).
Qul uhiyə ileyyə ənnəhu-s-təməa nəfərum-minə-l-cinni fəqalu innə səmi'nə Qur'ənən acəbə.
Yəhdi ilə-r-ruşdi fə əmənnə bih, valən-nuşrikə birabbinə əhədə.
Va ənnəhu təalə cəddu rabbinə mə-t-təxazə sahibətov-valə valədə. (əl-Cinn, 1-3)
Qul huvəllahu əhəd, Allahu-s-saməd, Ləm yəlid və ləm yuləd, Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. (əl-İxlas, 1-4)
Qul əuzu bi rabbi-l-fələq, Min şərri mə xaləq, Və min şərri ğasiqin izə vaqab, Və min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, Və min şərri həsidin izə həsəd. (əl-Fələq, 1-5).
Qul əuzu bi rabbi-n-nəs, Məliki-n-nəs, İləhi-n-nəs, Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəs. (ən-Nəs, 1-6).
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir:
"Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləh" və yeddi dəfə "Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru" de - (Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram)". (Muslim, 4082).
yeddi dəfə: "Əs'əlulla­həl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyə­kə - (Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!) (ət-Tirmizi, 2083).
Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi ərqikə - (Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!) (Muslim, 5829).
"Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə şifəən lə yuğadiru səqamən - (Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!) (əl-Buxari, 5675).
"Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin - (Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!) (Muslim, 4055).
Milli.Az


Xəbərin orijinal ünvanı: http://news.milli.az/society/474864.html

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
loading...

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR