Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?

Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?
20:57 1 Oktyabr 2016
153 Ölkə
Ölkə mətbuatı
A- A+

Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq bərkdən oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik" (əl-İsra, 82) "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır" (Fussilət, 44)
Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Bu hallara dözərək ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:
əuzu billəhi minəş-şeytani rəcim
bismilləhir-rəhmanir-rəhim
əl Həmdu liləhi rabbi-l-aləmin,
ər Rahməni-r-rahim,
Məliki yəvmi-d-din,
İyyəkə nə'budu va iyyəkə nəstəin,
İhdinə-s-sirata-l-mustəqim,
Sirata-l-ləzinə ənamtə aleyhim, ğayri-l-məğdubi aleyhim, valə-d-dallin (əl Fatihə, 1-6).
Əlif, Ləm, Mim.
Zəlikə-l-Kitəbu lə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minunə bi-l-ğaybi va yuqimunə-s-salətə va mimmə razəqnəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qablikə va bil əxirati hum yuqinun. (əl-Bəqərə, 1-4)
Vattəbəu mə tətluş-şəyəətiynu alə mulki Suleymən. Va mə kəfəra Suleymənu va ləəkinnəş-şəyəətiynə kəfəru, yuallimuunən-nəəsəs-sihra va mə unzilə aləl-mələkeyni bibəəbilə həərutə va məərut. Va mə yualliməəni min əhədin həttə yəquulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur. Fəyətəalləmuunə minhumə mə yufərriquunə bihi beynəl-məri va zəvcih. Va mə hum bidaar-rinə bihi min əhədin illə biiznilləh. Va yətəalləmuunə mə yədurruhum va lə yənfəuhum. Valəqad alimu ləməniştəraahu mə ləhu fil-Əəxirati min xaləq. Va ləbi-sə mə şəravbihi ənfusəhum. Ləuv kəənu yəaləmun. (əl-Bəqərə, 102)
Va iləhukum iləhuv-vahid, lə iləhə illə huva-r-Rahmənu-r-Rahim.
İnnə fi xalqi-s-səməvati va-l-ardi va-x-tiləfi-l-leyli va-n-nəhəri, va-l-fulki-l-ləti təcri fil bəhri bimə yənfəu-n-nəsə, vamə ənzələllahu minə-s-səməəi mim-məəin fəəhyə bihi-l-ərda bə'də movtihə va bəssə fihə min kulli dəəbbətiv-va-s-səhəbi-l-musəxxari beynə-s-səməəi va-l-ardi ləəyətil-liqovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).
Allahu lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun valə nəum. Ləhu mə fis-səməvati vamə fil-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Yə'ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasi'ə kursiyyuhus-səməvati val-ard. Valə yəuduhu hifzuhumə va huvəl-Aliyyul-Azim (əl Bəqərə, 255)
Əmənə-r-rasulu bimə unzilə ileyhi mir-rabbihi va-l-mu'minun, Kullun əmənə billəhi va mələikətihi va kutubihi va rusulih, lə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va qalu səmi'nə va əta'nə, ğufranəkə va ileykə-l-masir.
Lə yukəllifu-l-lahu nəfsən illə vusahə, ləhə mə kəsəbət va aleyhə mə-k-təsəbət, rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə av əxta'nə, rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə, rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqatə lənə bih, va'fu annə va-ğ-fir lənə, va-r-həmnə, əntə movlənə, fə-n-surnə alə-l-qavmi-l-kəfirin. (əl Bəqərə, 285-286)
Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə huva va-l-mələəikətu va ulu-l-ilmi qaaiməm bil-qıst. Lə iləhə illə huva-l-azizu-l-həkiim (Ali İmran, 18).
İnnə rabbəkumullahu-l-ləzi xaləqa-s-səməvati va-l-ərda fi sittəti əyyəmin summə-s-təva alə-l-arş, yuğşi-l-leylə-n-nəhəra yətlubuhu həsisəv-va-ş-şəmsə va-l-qaməra va-n-nucumə musəxxaratim biəmrih, ələ ləhu-l-xalqu va-l-əmr, təbərakəllahu rabbu-l-aləmiin (əl-Əraf, 54)
Va-s-saafəti saffə.
Fə-z-zəcirati zəcra.
Fə-t-təliyəti zikra.
İnnə iləhəkum ləvahid.
Rabbu-s-səməvati va-l-ardi vamə beynəhumə va rabbu-l-məşəəriq.
İnnə zeyyən-s-səməə-d-dunyə bizinətini-l-kəvakib.
Va hifzam-min kulli şeytanim-məərid.
Lə yəssəmməuunə ilə-l-mələi-l-a'lə va yuqzəfuunə min kulli cəənib.
Duhurav-va ləhum azəbuv-vasib.
İllə mən xatifə-l-xatfətə fə ətbəəhu şihəəbun səəqib. (əs-Saffat, 1-10)
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, alimu-l-ğaybi va-ş-şəhədəh, huva-r-rahmənu-r-rahim.
Huvallahu-l-ləzi lə iləhə illə huv, əl-Məliku-l-Quddusu-s-Sələmu-l-Mu'minu-l-Muheyminu-l-Azizu-l-Cəbbəru-l-Mutəkəbbir, Subhənəllahi ammə yuşrikuun.
Huvallahu-l-Xaliqu-l-Bəriu-l-Musavvir, ləhu-l-əsməəu-l-husnə, yusəbbihu ləhu mə fi-s-səməvati va-l-ard, va huva-l-azizu-l-həkiim. (əl-Həşr, 22-24).
Qul uhiyə ileyyə ənnəhu-s-təməa nəfərum-minə-l-cinni fəqalu innə səmi'nə Qur'ənən acəbə.
Yəhdi ilə-r-ruşdi fə əmənnə bih, valən-nuşrikə birabbinə əhədə.
Va ənnəhu təalə cəddu rabbinə mə-t-təxazə sahibətov-valə valədə. (əl-Cinn, 1-3)
Qul huvəllahu əhəd, Allahu-s-saməd, Ləm yəlid və ləm yuləd, Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. (əl-İxlas, 1-4)
Qul əuzu bi rabbi-l-fələq, Min şərri mə xaləq, Və min şərri ğasiqin izə vaqab, Və min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, Və min şərri həsidin izə həsəd. (əl-Fələq, 1-5).
Qul əuzu bi rabbi-n-nəs, Məliki-n-nəs, İləhi-n-nəs, Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəs. (ən-Nəs, 1-6).
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir:
"Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləh" və yeddi dəfə "Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru" de - (Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram)". (Muslim, 4082).
yeddi dəfə: "Əs'əlulla­həl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyə­kə - (Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!) (ət-Tirmizi, 2083).
Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi ərqikə - (Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!) (Muslim, 5829).
"Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə şifəən lə yuğadiru səqamən - (Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!) (əl-Buxari, 5675).
"Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin - (Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!) (Muslim, 4055).
Milli.Az

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Meksikada zəlzələ: Ölənlərin sayı 273 nəfərə çatdı

22 Sentyabr 2017 04:38

Naxçıvanın tanınmış tərcüməçisi Beynəlxalq medala layiq görülüb

22 Sentyabr 2017 04:32

Kim Çen In: “Trampın düşməncəsinə çıxışı ona baha başa gələcək”

22 Sentyabr 2017 04:07

NATO baş katibi Lavrovla görüşdü

22 Sentyabr 2017 03:34

DƏHŞƏT: Hamilə həyat yoldaşını bətnindəki körpə ilə birlikdə öldürdü - FOTO/VİDEO

22 Sentyabr 2017 03:28

Dünyanın ən varlı qadını öldü

22 Sentyabr 2017 03:24

Rumıniya təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılmasına 8 mln. avro ayırıb

22 Sentyabr 2017 03:07

Rusiya qırıcıları Suriyada terrorçuların 96 mindən çox obyektini məhv edib

22 Sentyabr 2017 02:57

Meksikadakı zəlzələ 273 can aldı

22 Sentyabr 2017 02:44

Mərkəzi Bank hərrac keçirəcək

22 Sentyabr 2017 02:28

İstanbulda özəl təyyarə qəzaya uğrayıb

22 Sentyabr 2017 02:15

Dominikanda “Mariya” qasırğası qurbanlarının sayı 15 nəfər çatıb

22 Sentyabr 2017 02:02

Samir oynadı, darmadağın gördü

22 Sentyabr 2017 01:57

Rusiya XİN: Suriyada MDB-dən təqribən 10 min yaraqlı döyüşüb

22 Sentyabr 2017 01:52

Tramp KXDR-ə qarşı əlavə sanksiyalar planlaşdırır

22 Sentyabr 2017 01:46

Tillersondan xəbərdarlıq -

22 Sentyabr 2017 01:24

Tramp: “Ərdoğan mənim dostumdur”

22 Sentyabr 2017 01:14

Hacıqabulda məsciddən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

22 Sentyabr 2017 01:08

"Atletiko" rəsmən açıqladı -

22 Sentyabr 2017 01:02

Masturbasiya haqqında bilmədiyiniz 7 HƏQİQƏT

22 Sentyabr 2017 00:53

Yəməndə vəba epidemiyasına yoluxanların sayı 700 minə çatıb

22 Sentyabr 2017 00:44

Məşhur aktrisa restorana ELƏ GEYİMDƏ GƏLDİ Kİ... - FOTOLAR

22 Sentyabr 2017 00:38

Xızıda 794 ədəd partlamamış hərbi sursat tapıldı

22 Sentyabr 2017 00:29

Azərbaycanda sürücü olmağın şərtləri xeyli çətinləşdi

22 Sentyabr 2017 00:23

Rahoy Kataloniyaya referendumla bağlı xəbərdarlıq etdi -

22 Sentyabr 2017 00:20

İstanbulda təyyarə yandı: 4 yaralı

22 Sentyabr 2017 00:19

Astroloji proqnoz - 22 sentyabr

22 Sentyabr 2017 00:13

Məsciddən nasos və mikrofon oğurlayan şəxs tutuldu

22 Sentyabr 2017 00:09

İstanbulun Atatürk hava limanında təyyarə qəzaya uğrayıb

22 Sentyabr 2017 00:02

Bu gündən etibarən Məhərrəm ayı başlayır

22 Sentyabr 2017 00:02

Tehran nüvə silahı əldə etmək niyyətində deyil -

22 Sentyabr 2017 00:01

ABŞ Şimali Koreyaya qarşı yeni maliyyə sanksiyaları tətbiq edib

21 Sentyabr 2017 23:52

"Lotu Qulinin adamları" şou-biznesi çökdürmək istəyirmişlər

21 Sentyabr 2017 23:48

Türkiyə, İran və İraq birgə bəyanat qəbul etdi -

21 Sentyabr 2017 23:45

İnternetin yeni fenomeni 18 milyon baxış topladı - FOTO/VİDEO

21 Sentyabr 2017 23:38

Azərbaycan neftinin SON QİYMƏTİ -

21 Sentyabr 2017 23:33

Bakıda "narkobaron" həbs edildi

21 Sentyabr 2017 23:28

Rusiya 850 terrorçunu belə məhv etdi -

21 Sentyabr 2017 23:23

"QAZ" və "VAZ" yandı

21 Sentyabr 2017 23:19

İstanbulda təyyarə qəzası - VİDEO

21 Sentyabr 2017 23:13

Çexiyanın milli bayramı Bakıda qeyd edildi

21 Sentyabr 2017 23:04

"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu 150 minlik maşınla qəzaya düşdü - FOTOLAR

21 Sentyabr 2017 23:03

İsrail polisi Avropa parlamentindən olan nümayəndələrə hücum edib

21 Sentyabr 2017 23:02

Bu görüntülər sizi dəhşətə gətirəcək -

21 Sentyabr 2017 22:52

Türkiyədə silah səsləri eşidildi -

21 Sentyabr 2017 22:46

"Harvi"nin vurduğu ziyan - 600 milyon dollar

21 Sentyabr 2017 22:38

Azərbaycanda kredit tarixçəsinin alınması ilə bağlı qayda təsdiqləndi

21 Sentyabr 2017 22:28

Erməni deputatlar Bakıda səfərdədir

21 Sentyabr 2017 22:28

BMT baş katibi Ruhanidən xahiş etdi

21 Sentyabr 2017 22:19

İstəyən hər qız “Taxt oyunları”nın qəhrəmanı ilə cinsi əlaqədə olacaq: İNANILMAZ İMKAN - FOTO (18+)

21 Sentyabr 2017 22:13