Ro­nal­do­nun ya­taq sirlə­ri

Ro­nal­do­nun   ya­taq sirlə­ri
11:07 19 Oktyabr 2016
135 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+


Məş­hur "Bild" qə­ze­ti Kriş­tia­nu Ro­nal­do­nun bü­tün sir­lə­ri­ni aş­ka­ra çı­xa­rıb. Qə­zet ul­duz fut­bol­çu­nun keç­miş sev­gi­li­lə­ri­nin an­lat­dıq­la­rı­na əsa­sən onun şəx­si hə­ya­tı ilə bağ­lı ge­niş ya­zı ha­zır­la­yıb.

 

Ro­nal­do­nun keç­miş sev­gi­li­lə­rin­dən olan Na­ya­nın de­di­yi­nə gö­rə, o, ba­xım­lı və möh­kəm bə­dən­li qızla­rı se­vir. Na­ya de­yir ki, fut­bol­çu qa­zan­dı­ğı hər qə­lə­bə­ni qa­dın­lar­la qeyd et­mə­yi xoş­la­yır. Əgər o, hə­min oyun­da qol vu­rub­sa, bu­nu ya­taq­da da qeyd edir.

 

Kriş­tia­nu üçün hə­ya­tı­na gi­rən qa­dın­la­rın yalnız ki­şi­lər­dən xoş­lan­ma­sı va­cib de­yil. Sev­gi­li­lə­ri­nin həm­cins­lə­rin­ə meyl salması onu qə­tiy­yən na­ra­hat et­mir. Be­lə ki, keçmiş sev­gi­li­si Ne­rey­da Qal­lar­do­nun baş­qa qa­dın­lar­la çə­kil­miş ero­tik şə­kil­lə­ri onun əhvalını pozmamışdı.

 

Ro­nal­do qa­dın­la­rın xa­ri­ci gö­rü­nü­şü­nə gö­rə seç­mir. Sa­rı­şın, əs­mər və ya qum­ral ol­ma­la­rı, arıq­lı­ğı və ya kök­lü­yü onun üçün əhə­miy­yət kəsb et­mir, sa­də­cə, xo­şu­na gə­lə­ni se­çir.

 

Sev­gi­li­lə­ri onun por­no­film iz­lə­mə­yi çox sev­di­yi­ni de­yir. Ro­nal­do bu­nu giz­lət­mir və eti­raf et­mək­dən utan­mır. O, sev­gi­li­lə­ri­nə əx­laq­sız me­saj­lar gön­dər­mə­yi xoşlayır. Am­ma ey­ni za­man­da çox ro­man­tik ol­ma­ğı da ba­ca­rır. Bə­zən sev­gi­li­lə­ri­nə çi­çək də gön­də­rir.

Ya­ta­ğı qa­ra məx­mər ilə ör­tü­lür. Ya­nın­da isə bö­yük bir güz­gü var. Hə­ya­tı­na gi­rən bü­tün qa­dın­lar onu mü­kəm­məl sev­gi­li he­sab edir. Bir çox sev­gi­li­si mü­na­si­bət­lə­ri uzun sür­mə­sə də, onu unu­da bil­mə­di­yi­ni de­yirlər. Və ta­nı­dıq­la­rı onun bü­tün kişilər­dən yax­şı ol­du­ğu­nu id­dia edir.

 

Bir fo­tosessiya za­ma­nı por­tu­qa­li­ya­lı qız­la­rın in­gi­lis qız­lar­dan gö­zəl ol­du­ğu­nu de­miş­di. Am­ma onun üçün dün­ya­nın ən gö­zəl qız­la­rı is­pan­lar, bra­zi­li­ya­lı­lar və şər­qi av­ro­pa­lı­lar­dı.


Ro­nal­do­nun hə­yat­da 3 hob­bi­si­ var: fut­bol, “Play S­ta­ti­on” və seks.


Ro­nal­do üçün seks­də yaş həd­di yox­dur. Hə­lə 21 ya­şı olan­da 30 yaş­lı te­le­vi­zi­ya apa­rı­cı­sı Mer­şe Ro­me­ro ilə mü­na­si­bət­də idi. Kriş­tia­nu 2005-ci il­də bir fran­sız qadına tə­ca­vüz it­ti­ha­mı ilə həbs olun­sa da, son­ra­dan gü­nah­sız­lı­ğı sü­but olun­du. Qadın­lar üçün ide­al ki­şi ob­ra­zı ol­sa da, hər­dən on­lar­dan da rədd ca­va­bı alır. Bunlar­dan bi­ri də An­na Fa­ris­di. Gö­zəl ul­duz Ro­nal­do­nun bir­lik­də ol­maq tək­li­fi­ni rədd et­miş­di.

 

Bir də­fə fa­hi­şə­xa­na­dan ça­ğır­dı­ğı 5 qız­la bir yer­də olub. Da­ha son­ra bu qız­lar onun­la ya­şa­dıq­la­rı hər şe­yi mət­bua­ta açıq­la­mış­dı. On­la­rın söz­lə­ri­nə gö­rə, Ro­nal­do söz ver­di­yi pu­lu on­la­ra ödə­mə­yib. Sev­gi­li­lə­ri onun bə­zən ya­ta­ğa gü­nəş ey­nə­yi ilə gir­di­yi­ni de­yir. Keç­miş sev­gi­li­lə­rin­dən Qab­rie­la En­din­ger isə onun ya­taq­da fut­bol mey­da­nın­da­kı qə­dər aq­res­siv ol­ma­dı­ğı­nı söyləyir.


Ro­nal­do bir İs­veç­rə qə­ze­ti­nə mü­sa­hi­bə­sin­də sek­sin onun üçün fut­bol­dan da­ha həyə­can­ve­ri­ci ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­di. O, sa­də­cə, qa­dın­lar ara­sın­da yox, cin­si az­lıq­lar ara­sın­da da po­pul­yar­dır.

 

Fanat.Az


RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR